Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з таких рівнів:

– солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

– накопичувальна система  загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

– система недержавного пенсійного забезпечення.

â У чому полягають недоліки ді­ю­чої солідарної пенсійної системи?

Принцип солідарної системи пенсій­ного забез­пе­чення ба­зується на солі­дар­ності по­колінь, ко­ли пра­це­­здатне пра­цю­юче на­се­лення, від­ра­ховуючи певну час­ти­ну доходу, забез­­печує пен­сією тепе­ріш­ніх пен­сіо­нерів. Таким чином, кожне наступне поко­лін­ня утримує попе­ред­нє.

Особливість солідарної сис­теми – її знач­на залеж­ність від де­мо­гра­фічної си­ту­ації в країні. Для того, щоб солідарна система працювала ефек­тив­но, необ­хід­но дотри­ман­ня двох основ­них умов:

– працюючих повинно бути набагато більше, ніж пенсіонерів;

– всі працюючі повинні робити від­по­від­ні відрахування до Пенсійного фон­ду, а не одержувати за­ро­бітну пла­ту «в кон­вер­тах».

Без цього система стає неефективною.

При­чини, з яких необхідно рефор­му­ва­ти пен­­сійну систему:

– погіршення демографічної ситуації;

– відсутня належна диференціація пен­сій залежно від страхового стажу та стра­хо­вих внесків;

– великий розрив між мінімальною та максимальною пенсією;

 –наявність значних переваг та пільг у пенсійному забезпеченні окремих ка­те­горій працівників («спе­ціальні» пен­сії, пенсії за вислугу років та пенсії на піль­гових умовах тощо);

несплата чи несвоєчасна сплата ро­бо­то­давцем страхових внесків до Пен­сійного фонду

  при­зво­дить до де­фі­циту коштів на виплату пенсії.

â У чому переваги накопичу­валь­ної системи пенсійного забез­пе­че­ння?

До однозначних плюсів накопичу­валь­ного рівня можна віднести:

накопичити на надбавку до основної пенсії за віком.

– можливість отримати з системи гро­ші як одразу, так і частинами за до­го­вором;

– заповідати накопичені кошти спад­коємцям;

І це вже дуже непогано.

â Як це працюватиме?

Із запровадженням накопичувальної сис­теми обов’язковою буде сплата стра­хо­вих внесків до на­ко­пи­чу­вального фонду для осіб віком до 35 років, а для осіб віком від 35 до 55 ро­ків – добровільна.

На­копичувальна частина пенсії буде скла­датися із суми, яка накопичиться на осо­бис­тому пен­сій­ному ра­хунку пра­ців­ника, на який роботодавці будуть щомі­сяця перера­хо­вувати відсоток з його за­­робітної пла­ти. Розмір обов’язкових стра­хових внесків у перший рік запро­вадження ста­но­ви­ти­ме 2% за­ро­бітної плати застрахованої особи. Кожного на­ступного року він збіль­шу­ва­ти­ме­ть­ся на 1%, і бу­де доведений врешті до 7%. Паралельно з цим буде змен­шу­ва­ти­ся розмір нарахувань на заробітну пла­­ту, яку платить роботодавець за кож­ного най­ма­ного працівника до Пен­сій­ного фонду, з метою не­до­­пущення змен­шення заробіт­ної плати найманих пра­ців­ників у зв’язку з перерахуванням стра­­хових внес­ків до Нако­пи­чу­вального фонду. Кошти на нако­пичу­вальному рахунку будуть не лише збе­рі­га­тись, а й збільшуватись за рахунок ін­вес­тицій у прибуткові галузі економіки, які за­без­пе­чать на­леж­ні дивіденди.

â Може виникнути питання: хто буде гарантувати безпеку вкла­дених гро­мадя­на­ми коштів?

Гарантом висту­пає держава. Буде ство­ре­но Накопи­чу­валь­ний пенсійний фонд, який здійс­нюватиме адміністру­ван­ня стра­­­хо­вих внесків громадян. На кон­курс­ній основі фон­дом будуть залучені ком­панії з управ­лі­н­ня активами, їх ді­яль­ність буде конт­ро­лю­ватися Радою Нако­пи­чу­валь­ного пенсій­но­го фон­ду і відпо­від­­ними держав­ни­ми орга­на­ми.