Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

Зміни в пенсійному законодавстві з 01 січня 2018 року

Для тих, що вже отримують пенсію

Відповідно до Закону Украї­ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017№2148-УІІІ (далі — Закон 2148) Пенсійний фонд України здійснив перерахунки пенсій, а саме:

– особам які досягли віку 65 років, мініматьний розмір пен­сії за віком за наявності в чоло­віків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлено в розмірі 40% від мінімальної за­робітної плати (1489,20 грн). Мі­німальна заробітна плата, визна­чена законом про Державний бюджет України на 2018 рік, ста­новить 3723 грн.;

– здійснено перерахунки ра­ніше призначених пенсій шля­хом встановлення максимально­го розміру пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допо­моги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та ін­ших доплат до пенсії, встановле­них законодавством, окрім до­плати до надбавок окремим ка­тегоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) на рівні 10 прожиткових міні­мумів, установлених для осіб, що втратили працездатність — 13 730 грн.

 

Для майбутніх пенсіонерів

Починаючи з 1 січня цього року право на призначення пенсії за віком за наявнос­ті страхового стажу не менше як 25 років мають чоловіки після досягнення ними віку 60 років та жінки після досягнення ними:

58 років — які народилися з1 квітня 1959 року по ЗО вересня 1959 року;

58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по ЗО вересня 1960 року;

59 років 6 місяців —які на­родилися з 1 жовтня 1960 ро­ку по 31 березня 1961 року;

60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Наявність необхідного стра­хового стажу визначається на дату досягнення відповідного пенсійного віку. Якщо пенсійно­го віку досягли до 01.01.2018 р., право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше як 15 років по 31 груд­ня 2017 року.

Під час призначення пенсії застосовується величина оцін­ки одного року страхового ста­жу в розмірі 1%.

Для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону «Про загальнообов ‘язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу включаються такі періоди:

– ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподатку­вання, а також із застосуванням фіксованого податку:

– з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включ­но, що підтверджується до­відкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

– з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включ­но за умови сплати страхо­вих внесків (єдиного вне­ску) незалежно від сплаче­ного розміру (крім випадків звільнення від сплати єди­ного внеску);

– проходження військової  служби з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно;

– перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та по­логами з 1 січня 2004 року по ЗО червня 2013 року включно, що підтверджується наказом про надання такої відпустки;

– перебування у відпустці для догляду за дитиною до до­сягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року по 31 груд­ня 2004 року, що підтверджуєть­ся свідоцтвом про народжен­ня дитини.

Відповідно до Закону Укра­їни «Про статус і соціаль­ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор­нобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ дружи­нам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасни­ків ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсію у зв’язку з втратою годувальника призна­чають незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

 

Заступник начальника управління                                                О.І.Голуб